Thai English
รหัสกิจกรรม 610302004
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ไหว้พระพุทธชินราช และแนะนำตัวคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.33 หน่วย
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 09 ส.ค. 2561 15:03 - 09 ส.ค. 2561 15:03
จำนวนเป้าหมาย 450 คน
วันที่จัดกิจกรรม 11 ส.ค. 2561 07:00 - 11 ส.ค. 2561 16:00
สถานที่จัด  

บริเวณสโฒสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโฒสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร๋
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002