Thai English
รหัสกิจกรรม 610303005
ชื่อกิจกรรม / โครงการ พัฒนาต้นสักสายรหัสคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 09 ส.ค. 2561 15:15 - 09 ส.ค. 2561 15:15
จำนวนเป้าหมาย 500 คน
วันที่จัดกิจกรรม 15 ก.ย. 2561 08:00 - 15 ก.ย. 2561 12:00
สถานที่จัด  

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002