Thai English
รหัสกิจกรรม 611102003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ วิ่งชมมหาวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.33 หน่วย
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 11 ส.ค. 2561 15:00 - 11 ส.ค. 2561 19:00
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 11 ส.ค. 2561 15:00 - 11 ส.ค. 2561 19:00
สถานที่จัด  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1) อ.นัฐชานนท์ เขาราธ และกรรมการพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002