Thai English
รหัสกิจกรรม 610702014
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สายสัมพันธ์น้อง-พี่เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (14สิงหาคม 2561)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 10 ส.ค. 2561 10:10 - 10 ส.ค. 2561 10:10
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 14 ส.ค. 2561 18:30 - 14 ส.ค. 2561 20:50
สถานที่จัด  

ห้องบรรยาย1 คระแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์เเคน กอมณี
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์เเคน กอมณี
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ห้องบรรยาย1 คระแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002