Thai English
รหัสกิจกรรม 611102004
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ร้องเพลงประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 6.65 หน่วย
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 15 ส.ค. 2561 16:30 - 15 ส.ค. 2561 20:30
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 15 ส.ค. 2561 16:30 - 25 ส.ค. 2561 20:30
สถานที่จัด  

ห้องภูฝอยลม ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1) อ.นัฐชานนท์ เขาราธ และกรรมการพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002