Thai English
รหัสกิจกรรม 610603003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ วันมหิดล ประจำปี พ.ศ.2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 21 ส.ค. 2561 10:45 - 21 ส.ค. 2561 10:45
จำนวนเป้าหมาย 250 คน
วันที่จัดกิจกรรม 24 ก.ย. 2561 06:00 - 24 ก.ย. 2561 09:30
สถานที่จัด  

ลานพระรูป รพ.ศรีนครินทร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002