Thai English
รหัสกิจกรรม 614205001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ISC สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญรับน้องใหม่
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ว.หนองคาย
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่เปิดรับสมัคร 10 ก.ย. 2561 13:57 - 10 ก.ย. 2561 13:57
จำนวนเป้าหมาย 300 คน
วันที่จัดกิจกรรม 28 ก.ย. 2561 16:00 - 28 ก.ย. 2561 22:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุมอเนกประสงค์NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกฤษดา สรวงศิริ
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ดามร คำไตรย์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002