Thai English
รหัสกิจกรรม 613001003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน เดือนกันยายน 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.97 หน่วย
สังกัด ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 10 ก.ย. 2561 14:07 - 10 ก.ย. 2561 14:07
จำนวนเป้าหมาย 60 คน
วันที่จัดกิจกรรม 17 ก.ย. 2561 09:00 - 18 ก.ย. 2561 12:00
สถานที่จัด  

ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธารารัตน์ ภูศักดิ์
ที่ปรึกษาโครงการ นายจิตรกร สิริวัฒนากุล
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002