Thai English
รหัสกิจกรรม 612101007
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS ซ้อมป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 18 ก.ย. 2561 10:00 - 18 ก.ย. 2561 16:00
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 18 ก.ย. 2561 10:00 - 18 ก.ย. 2561 16:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุมชั้น 6  และลานอเนกประสงค์ คณะบริหารธูรกิจและการบัญชี มข.

ผู้รับผิดชอบโครงการ ภารกิจด้านงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธูรกิจและการบัญชี
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่ภารกิจงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธูรกิจและการบัญชี โทร.48007

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (50 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002