Thai English
รหัสกิจกรรม 612103001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาช่วยงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 19 ก.ย. 2561 10:00 - 19 ก.ย. 2561 17:00
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 19 ก.ย. 2561 14:00 - 19 ก.ย. 2561 17:00
สถานที่จัด  

ลานอเนกประสงค์ คณะบริหารธูรกิจและการบัญชี มข.

ผู้รับผิดชอบโครงการ ภารกิจด้านงานพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ยพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่ภารกิจด้านงานพัฒนานักศึกษา  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (50 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002