Thai English
รหัสกิจกรรม 610901003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ กีฬาเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาโครงการพิเศษชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 1 คณะเทคนิคการแพทย์
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 4.00 หน่วย
สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 14 ก.ย. 2561 16:43 - 14 ก.ย. 2561 16:43
จำนวนเป้าหมาย 84 คน
วันที่จัดกิจกรรม 15 ก.ย. 2561 09:00 - 16 ก.ย. 2561 16:00
สถานที่จัด  

สนามบาสเกตบอล คณะเทคนิคการแพทย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีระศักดิ์ ใจบุญและทีมงาน
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.อรุณนี สังกา อ.ดร.กรรณิการ์ กัวหา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002