Thai English
รหัสกิจกรรม 611804004
ชื่อกิจกรรม / โครงการ พัฒนาจิตกับการใช้ชีวิตนักศึกษาและพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ประจำปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 04 ต.ค. 2561 10:59 - 04 ต.ค. 2561 10:59
จำนวนเป้าหมาย 132 คน
วันที่จัดกิจกรรม 13 ต.ค. 2561 09:00 - 13 ต.ค. 2561 16:00
สถานที่จัด  

ณ  วัดสวนป่าสารัตถวโนทยานธุดงค์สถาน(วัดป่าบ้านหนองหลุบ)

อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ภารกิจด้านกิจการนักศึกษาฯ
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002