Thai English
รหัสกิจกรรม 610701008
ชื่อกิจกรรม / โครงการ Presentation 2018
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.88 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 08 ต.ค. 2561 10:21 - 08 ต.ค. 2561 10:21
จำนวนเป้าหมาย 532 คน
วันที่จัดกิจกรรม 14 ต.ค. 2561 07:00 - 14 ต.ค. 2561 17:45
สถานที่จัด  

ณ ห้องประชุมมอดินเเดง  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิชยา วีสเพ็ญ
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์วรานน์ มั่นคง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ ห้องประชุมมอดินเเดง  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002