Thai English
รหัสกิจกรรม 611801005
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สัมมนาความรู้ด้านอาหารม้า
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.33 หน่วย
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 09 ต.ค. 2561 14:20 - 09 ต.ค. 2561 14:20
จำนวนเป้าหมาย 120 คน
วันที่จัดกิจกรรม 18 ต.ค. 2561 12:30 - 18 ต.ค. 2561 16:30
สถานที่จัด  

ณ  ห้องประชุมประจักษ์  พัวเพิ่มพูลศิริ   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002