Thai English
รหัสกิจกรรม 611801006
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 5.00 หน่วย
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 09 ต.ค. 2561 14:25 - 09 ต.ค. 2561 14:25
จำนวนเป้าหมาย 120 คน
วันที่จัดกิจกรรม 19 ต.ค. 2561 21:00 - 21 ต.ค. 2561 14:00
สถานที่จัด  

ณ  สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพงศ์ภัค พิทักษ์ผล
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002