Thai English
รหัสกิจกรรม 611801003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ See U ridge back
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.33 หน่วย
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 09 ต.ค. 2561 14:32 - 09 ต.ค. 2561 14:32
จำนวนเป้าหมาย 35 คน
วันที่จัดกิจกรรม 27 ต.ค. 2561 09:30 - 27 ต.ค. 2561 14:30
สถานที่จัด  

ณ  สมาคมเอกลักษณ์สุนัขไทยหลังอาน  และพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

  จังหวัดอุดรธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริจรรยา แสนชัยกุลวัฒน์
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.สพ.ญ.ดร.พัชนี ศรีงาม
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002