Thai English
รหัสกิจกรรม 610902014
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ผูกสัมพันธ์น้องพี่บ้านสีน้ำเงิน (AMS Freshy night)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.67 หน่วย
สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 17 ต.ค. 2561 10:54 - 17 ต.ค. 2561 10:54
จำนวนเป้าหมาย 400 คน
วันที่จัดกิจกรรม 10 พ.ย. 2561 17:30 - 10 พ.ย. 2561 22:30
สถานที่จัด  

ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม

ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.ดวงกมล ศรีสันต์
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.คุรุศาสตร์ คนหาญ ผศ.ดร.นพมาศ เข็มทองหลาง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002