Thai English
รหัสกิจกรรม 610301007
ชื่อกิจกรรม / โครงการ AGGIE JOB FAIR ครั้งที่ 9
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 18 ต.ค. 2561 16:22 - 18 ต.ค. 2561 16:22
จำนวนเป้าหมาย 300 คน
วันที่จัดกิจกรรม 10 พ.ย. 2561 08:00 - 10 พ.ย. 2561 18:00
สถานที่จัด  

อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002