Thai English
รหัสกิจกรรม 610703005
ชื่อกิจกรรม / โครงการ Presentation เพื่อสังคม 17 พฤศจิกายน 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.81 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 25 ต.ค. 2561 09:14 - 25 ต.ค. 2561 09:14
จำนวนเป้าหมาย 130 คน
วันที่จัดกิจกรรม 17 พ.ย. 2561 09:00 - 17 พ.ย. 2561 16:00
สถานที่จัด  

ณ  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิชยา วีสเพ็ญ
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์วรานนท์ มั่นคง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002