Thai English
รหัสกิจกรรม 612103003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ บริจาคโลหิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 16 พ.ย. 2561 09:00 - 16 พ.ย. 2561 13:00
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 16 พ.ย. 2561 09:00 - 16 พ.ย. 2561 13:00
สถานที่จัด  

ลานอเนกประสงค์ คณะบริหารธุรหิจลแะการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ที่ปรึกษาโครงการ ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและกรบัญชี
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002