Thai English
รหัสกิจกรรม 612105003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปี 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่เปิดรับสมัคร 18 พ.ย. 2561 08:00 - 22 พ.ย. 2561 22:00
จำนวนเป้าหมาย 500 คน
วันที่จัดกิจกรรม 18 พ.ย. 2561 09:00 - 22 พ.ย. 2561 22:00
สถานที่จัด  

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีและ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธูรกิจและการบัญชี มข.

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (500 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002