Thai English
รหัสกิจกรรม 611305001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ลอยกระทง
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่เปิดรับสมัคร 29 ต.ค. 2561 14:56 - 29 ต.ค. 2561 14:56
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 20 พ.ย. 2561 17:00 - 21 พ.ย. 2561 17:00
สถานที่จัด  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002