Thai English
รหัสกิจกรรม 611302004
ชื่อกิจกรรม / โครงการ มุทิตาสถาบันและงานรับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 29 ต.ค. 2561 15:00 - 29 ต.ค. 2561 15:00
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 05 ธ.ค. 2561 08:00 - 05 ธ.ค. 2561 12:00
สถานที่จัด  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002