Thai English
รหัสกิจกรรม 612101008
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 17 พ.ย. 2561 08:00 - 17 พ.ย. 2561 09:00
จำนวนเป้าหมาย 20 คน
วันที่จัดกิจกรรม 17 พ.ย. 2561 08:00 - 17 พ.ย. 2561 16:00
สถานที่จัด  

 ณ สนามกีฬาเมเจอร์อารีน่า จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรัญญู ดอนเหนือ
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธูรกิจและการบัญชี
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานคณะ  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (20 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002