Thai English
รหัสกิจกรรม 612103004
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS จิตอาสาช่วยงานฝึกซ้อมรับปริญญาตรี บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปี2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 6.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 04 ธ.ค. 2561 09:00 - 06 ธ.ค. 2561 17:00
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 ธ.ค. 2561 08:00 - 06 ธ.ค. 2561 18:00
สถานที่จัด  

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. และหอประชุมกาญจนาภิเษก

ผู้รับผิดชอบโครงการ ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่ภารกิจด้านงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกจและการบัญชี มข.

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (100 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002