Thai English
รหัสกิจกรรม 612103005
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS จิดอาสาช่วยงานยินดีบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปี 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 04 ธ.ค. 2561 09:00 - 04 ธ.ค. 2561 09:45
จำนวนเป้าหมาย 20 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 ธ.ค. 2561 08:00 - 04 ธ.ค. 2561 12:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุม 1504 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.

ผู้รับผิดชอบโครงการ ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และกิจการพิเศษ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่ ภารกิจด้านงานพัฒนานักศึกษา คณาะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (20 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002