Thai English
รหัสกิจกรรม 611805002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สืบสานประเพณีลอยกระทง สานสัมพันธ์พี่น้องสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่เปิดรับสมัคร 06 พ.ย. 2561 13:22 - 06 พ.ย. 2561 13:22
จำนวนเป้าหมาย 400 คน
วันที่จัดกิจกรรม 22 พ.ย. 2561 06:00 - 22 พ.ย. 2561 22:00
สถานที่จัด  

1. ลานเอนกประสงค์อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล  คณะสัตวแพทยศาสตร์

2. บึงสีฐาน   เวทีหอศิลป์วัฒนาธรรม   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสิตางศุ์ แสงศักดิ์ชัย
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.สพ.ญ.นุสรา สุวรรณโชติ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002