Thai English
รหัสกิจกรรม 611802006
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ราตรีบัณฑิตฟ้าหม่นมอดินแดง รุ่นที่ 26
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.67 หน่วย
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 06 พ.ย. 2561 13:28 - 06 พ.ย. 2561 13:28
จำนวนเป้าหมาย 400 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 ธ.ค. 2561 18:00 - 04 ธ.ค. 2561 23:00
สถานที่จัด  

ณ  โรงแรมวีวิช  จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพวงเพชร วิริยะสืบพงศ์
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.สพ.ญ.กัลยา เจือจันทร์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002