Thai English
รหัสกิจกรรม 611801008
ชื่อกิจกรรม / โครงการ บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 13.33 หน่วย
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 26 พ.ย. 2561 14:17 - 26 พ.ย. 2561 14:17
จำนวนเป้าหมาย 124 คน
วันที่จัดกิจกรรม 20 ธ.ค. 2561 14:00 - 24 ธ.ค. 2561 14:00
สถานที่จัด  

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. พื้นที่ในอำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฐกฤตา สุวรรณรัตน์
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.น.สพ.ธนาคาร นะศรี
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002