Thai English
รหัสกิจกรรม 610703008
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ค่ายอาสาน้องใหม่สู่สังคม 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 9.00 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 27 พ.ย. 2561 14:09 - 27 พ.ย. 2561 14:09
จำนวนเป้าหมาย 121 คน
วันที่จัดกิจกรรม 08 ธ.ค. 2561 08:00 - 10 ธ.ค. 2561 16:30
สถานที่จัด  

ณ โรงเรียนบ้านหัวขัว  ต.โนนราษี  อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิชยา วีสเพ็ญ
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์วรานนท์ มั่นคง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ โรงเรียนบ้านหัวขัว  ต.โนนราษี  อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002