Thai English
รหัสกิจกรรม 613001004
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน เดือนธันวาคม 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 4.00 หน่วย
สังกัด ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 12 พ.ย. 2561 08:00 - 10 ธ.ค. 2561 10:00
จำนวนเป้าหมาย 40 คน
วันที่จัดกิจกรรม 13 ธ.ค. 2561 09:00 - 14 ธ.ค. 2561 16:00
สถานที่จัด  

 

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธารารัตน์ ภูศักดิ์
ที่ปรึกษาโครงการ นายจิตรกร สิริวัฒนากุล
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002