Thai English
รหัสกิจกรรม 611103004
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาช่วยงานฝึกซ้อมบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.67 หน่วย
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 04 ธ.ค. 2561 08:30 - 04 ธ.ค. 2561 16:30
จำนวนเป้าหมาย 15 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 ธ.ค. 2561 08:30 - 04 ธ.ค. 2561 16:30
สถานที่จัด  

ห้องตักศิลา  อาคารอรุณ  จิรวัฒน์กุล  คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรพิมล คะโยธา และกรรมการพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002