Thai English
รหัสกิจกรรม 611101003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ กีฬาภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 03 ธ.ค. 2561 17:15 - 03 ธ.ค. 2561 17:15
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 ธ.ค. 2561 08:30 - 01 ธ.ค. 2561 17:00
สถานที่จัด  

สนาม Soccer Cube  ซอยวัดอดุลยาราม  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรพิมล คะโยธา
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002