Thai English
รหัสกิจกรรม 611102010
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาช่วยงานราตรีคืนสู่เหย้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.33 หน่วย
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 01 ธ.ค. 2561 18:00 - 01 ธ.ค. 2561 22:00
จำนวนเป้าหมาย 80 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 ธ.ค. 2561 18:00 - 01 ธ.ค. 2561 22:00
สถานที่จัด  

ณ ลานชมพู  อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล   คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1) นางพรพิมล คะโยธา 2) นส.สุจิตรา พลเชียงสา
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002