Thai English
รหัสกิจกรรม 611103005
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาช่วยงานวันถ่ายภาพบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.67 หน่วย
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 05 ธ.ค. 2561 08:30 - 05 ธ.ค. 2561 11:30
จำนวนเป้าหมาย 10 คน
วันที่จัดกิจกรรม 05 ธ.ค. 2561 09:00 - 05 ธ.ค. 2561 11:00
สถานที่จัด  

ณ ลานชมพู  อาคารอรุณ  จิรวัฒน์กุล  คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรพิมล คะโยธา
ที่ปรึกษาโครงการ นางกุศล รักญาติ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002