Thai English
รหัสกิจกรรม 611103006
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาช่วยงานฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.67 หน่วย
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 06 ธ.ค. 2561 09:00 - 06 ธ.ค. 2561 11:00
จำนวนเป้าหมาย 5 คน
วันที่จัดกิจกรรม 06 ธ.ค. 2561 09:00 - 06 ธ.ค. 2561 11:00
สถานที่จัด  

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

ผู้รับผิดชอบโครงการ พรพิมล คะโยธา และกรรมการพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002