Thai English
รหัสกิจกรรม 619902019
ชื่อกิจกรรม / โครงการ รับและส่งเสด็จฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2561 (ช่วงเช้า)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 06 ธ.ค. 2561 11:00 - 06 ธ.ค. 2561 11:00
จำนวนเป้าหมาย 2100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 07 ธ.ค. 2561 07:00 - 07 ธ.ค. 2561 10:00
สถานที่จัด  

  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ที่ปรึกษาโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002