Thai English
รหัสกิจกรรม 611203012
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาช่วยงานห้องสมุด เดือนมกราคม 2562 (1)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด สำนักหอสมุด
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 02 ธ.ค. 2561 09:00 - 15 ม.ค. 2562 19:00
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 02 ม.ค. 2562 09:00 - 15 ม.ค. 2562 16:00
สถานที่จัด  

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกันยกร นามบุตรดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ที่ปรึกษาโครงการ นางจรูญลักษณ์ นารี ผช.ผอ.ฝ่ายบริหาร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

จิตอาสาช่วยงานห้องสมุด  

Volunteer at Academic Resources Center, KKU

 

การปฏิบัติงานจิตอาสาสำนักหอสมุด ทำหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานทั้งในหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ ได้แก่ การเก็บหนังสือขึ้นชั้นและจัดเรียงหนังสือให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ งานตรวจชั้น-จัดเรียงแผ่นซีดี เก็บหนังสือจากจุดบริการ Counter Services ตามชั้นพักหนังสือแต่ละชั้น และนำมาตั้งสัญญาณ-แยกหมวดหมู่ก่อนกระจายไปเก็บตามชั้น  ชั้น 1-6 อาคาร 2 งานบันทึกข้อมูล และช่วยปฏิบัติงานอื่นๆ ของห้องสมุด เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกระดับชั้น  ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น. ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิจกรรมตามเวลาปฏิบัติงานจริง (1 ชม. = 0.33 หน่วย 2 ชม. = 0.67 หน่วย 3 ชม. = 1 หน่วย)  การช่วยงานจิตอาสาของห้องสมุดหากปฏิบัติงานครบ 10 ชั่วโมงภายใน 1 เดือนสามารถขอใบประกาศเกียรติคุณได้  สนใจสามารถลงชื่อปฏิบัติงาน Online ได้ที่หน้า website สำนักหอสมุด หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำชั้น ที่ชั้น 3-4-5-6 อาคาร 2 สำนักหอสมุด หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกันยกร นามบุตรดี โทรศัพท์ 42648, 083-1429784

*** สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตหนองคาย สามารถทำกิจกรรมนี้ได้ที่ห้องสมุดช่อ วายุภักตร์

 

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด

1.       กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด เปิดรับสมัครทุกวัน ตลอดทั้งปี  โดยสามารถลงชื่อปฏิบัติงานจิตอาสา ได้ที่หน้า website ของห้องสมุด (ยกเว้นวันที่ห้องสมุดปิดทำการ)

2.       ทำงานได้ที่ชั้น 3-6 ระหว่างช่วงเวลา 09.00-20.00 น.  

3.       ถ้าไม่พักเที่ยง (12.00-13.00 น.) ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทุกครั้ง

4.       สมัครทำกิจกรรมได้ที่ website ของสำนักหอสมุด

5.       วันปฏิบัติงานให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำชั้นนั้น (จะมีหมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ประจำชั้น) เจ้าหน้าที่จะมอบหมายงาน และรับรองการปฏิบัติงานในวันนั้น  

6.       ในแต่ละวันให้ลงชื่อครั้งเดียว ไม่ลงซ้ำ เช่น

-          ถ้าทำกิจกรรมทั้งวัน พักเที่ยง 1 ชั่วโมง ไม่ต้องลงชื่อออก บ่ายทำต่อได้เลย

-          ถ้าทำกิจกรรมช่วงเช้า-บ่าย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน ไม่ต้องลงชื่อซ้ำ

7.       เศษของนาทีไม่สามารถนำมานับเป็นหน่วยกิจกรรมได้ (ให้หน่วยกิจกรรมเฉพาะงานที่ทำเต็มชั่วโมงเท่านั้น)

8.       โปรดตรวจสอบหน่วยกิจกรรมของตนเอง ภายใน 7 วัน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในช่วงนั้น ๆ ถ้าไม่ครบให้รีบแจ้งทันที หากพ้นกำหนด จะไม่สามารถบันทึกหน่วยกิจกรรมได้และจะถือว่านักศึกษายอมรับผลตามนั้น

 

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002