Thai English
รหัสกิจกรรม 610902018
ชื่อกิจกรรม / โครงการ มอบเสื้อกาวน์ให้น้อง รับปี 2 เข้าคณะ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.67 หน่วย
สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 26 ธ.ค. 2561 16:38 - 26 ธ.ค. 2561 16:38
จำนวนเป้าหมาย 240 คน
วันที่จัดกิจกรรม 05 ม.ค. 2562 11:00 - 05 ม.ค. 2562 16:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8

ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.จณิสตา ชนะตระกูลเลิศ
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.คุุรุศาสตร์ คนหาญ ผศ.ดร.นพมาศ เข็มทองหลาง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002