Thai English
รหัสกิจกรรม 611803005
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์ ครั้งที่ 16
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 9.00 หน่วย
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 28 ธ.ค. 2561 10:01 - 28 ธ.ค. 2561 10:01
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 ม.ค. 2562 06:00 - 06 ม.ค. 2562 10:00
สถานที่จัด  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.นุสรา สุวรรณโชติ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002