Thai English
รหัสกิจกรรม 610605005
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ทำบุญสโมสร ประจำปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 02 ม.ค. 2562 16:37 - 02 ม.ค. 2562 16:37
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 12 ม.ค. 2562 06:00 - 12 ม.ค. 2562 09:30
สถานที่จัด  

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002