Thai English
รหัสกิจกรรม 610603017
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสามอบความสุขแด่น้องโรงเรียนศรีสังวาลย์
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 02 ม.ค. 2562 16:39 - 02 ม.ค. 2562 16:39
จำนวนเป้าหมาย 150 คน
วันที่จัดกิจกรรม 12 ม.ค. 2562 09:30 - 12 ม.ค. 2562 15:00
สถานที่จัด  

โรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.ขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002