Thai English
รหัสกิจกรรม 610602009
ชื่อกิจกรรม / โครงการ พิธีมอบหมวกและเสื้อ ประจำปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 02 ม.ค. 2562 16:42 - 02 ม.ค. 2562 16:42
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 18 ม.ค. 2562 13:00 - 18 ม.ค. 2562 16:30
สถานที่จัด  

ห้องศรีกาลพฤกษ์  คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่่ายพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002