Thai English
รหัสกิจกรรม 610303009
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 15.00 หน่วย
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 02 ม.ค. 2562 16:55 - 02 ม.ค. 2562 16:55
จำนวนเป้าหมาย 110 คน
วันที่จัดกิจกรรม 02 ม.ค. 2562 08:00 - 06 ม.ค. 2562 18:00
สถานที่จัด  

โรงเรียนบ้านโคกสง่า ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002