Thai English
รหัสกิจกรรม 610301###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 30.00 หน่วย
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 02 ม.ค. 2562 16:58 - 02 ม.ค. 2562 16:58
จำนวนเป้าหมาย 1000 คน
วันที่จัดกิจกรรม 25 ม.ค. 2562 08:00 - 03 ก.พ. 2562 21:00
สถานที่จัด  
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002