Thai English
รหัสกิจกรรม 619902028
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ชาวหอพักร่วมใจ ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.33 หน่วย
สังกัด กองบริการหอพักนักศึกษา
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 13 ม.ค. 2562 06:30 - 13 ม.ค. 2562 08:00
จำนวนเป้าหมาย 500 คน
วันที่จัดกิจกรรม 13 ม.ค. 2562 06:30 - 13 ม.ค. 2562 08:00
สถานที่จัด  

สนาบาสเก็ตบอล หอพักนักศึกษาชายที่ 8

ผู้รับผิดชอบโครงการ กรรณฎา แสงแก้ว
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้อำนวยการกองบริการหอพักนักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002