Thai English
รหัสกิจกรรม 619904013
ชื่อกิจกรรม / โครงการ คุณธรรมนำสุข
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด กองบริการหอพักนักศึกษา
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 13 ม.ค. 2562 13:30 - 13 ม.ค. 2562 16:30
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 13 ม.ค. 2562 13:30 - 13 ม.ค. 2562 16:30
สถานที่จัด  

ห้องประชุม 1 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นภัสนันท์ สุดใด
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้อำนวยการกองบริการหอพักนักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002