Thai English
รหัสกิจกรรม 611304003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.33 หน่วย
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 09 ม.ค. 2562 14:08 - 09 ม.ค. 2562 14:08
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 09 ม.ค. 2562 07:00 - 09 ม.ค. 2562 09:00
สถานที่จัด  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ทพ.ดร.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002