Thai English
รหัสกิจกรรม 610504015
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พุทธวจน เดือนมกราคม 2562
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 11 ม.ค. 2562 08:34 - 11 ม.ค. 2562 08:34
จำนวนเป้าหมาย 10 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 ม.ค. 2562 17:00 - 04 ม.ค. 2562 20:00
สถานที่จัด  

ห้องอาณาปานสติ ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.อาคม แก้วระวัง
ที่ปรึกษาโครงการ รองครบดีฝ่ายพัมนานักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002