Thai English
รหัสกิจกรรม 611602009
ชื่อกิจกรรม / โครงการ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีพบผู้บริหาร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะเทคโนโลยี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 11 ม.ค. 2562 11:49 - 11 ม.ค. 2562 11:49
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 07 ม.ค. 2562 09:00 - 28 มิ.ย. 2562 16:00
สถานที่จัด  

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002